התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והוא חל, כמובן, על כל חברי המועדון המשתמשים בו.

1. הגדרות

"האתר" אתר אינטרנטי המשמש לצורכי רווחה ופנאי למחזיקי כרטיס "אמריקן אקספרס"
"החברה" כל מחזיקי כרטיס אשראי "אמריקן אקספרס"
"מפעילי האתר" חברת סטייל - ניהול והפעלת מועדוני לקוחות שווק, מסחר ופרסום בע"מ ח.פ. 512621012, שהתקשרה בהסכם עם החברה להקמה וניהול של האתר.
"ישראכרט" חברת כרטיסי האשראי ישראכרט בע"מ.
"חברי המועדון" מחזיקי כרטיס אשראי "אמריקן אקספרס"
"כרטיס מועדון" כרטיס אשראי חוץ בנקאי ו/או בנקאי, אשר הונפק לחבר מועדון על ידי ישראכרט, אשר סומן במערכת ישראכרט בקוד שיוך מתאים.
"בית העסק" בתי העסק המעניקים הנחות ו/או שירותים לחברי המועדון.

2. הוראות כלליות

2.1 גלישה ו/או כניסה לאתר העומד לרשות חברי המועדון ו/או שימוש בשירותי האתר ובתכנים הכלולים בו מבטאים ומהווים הסכמה מצדך לתנאים שבתקנון זה ועל כן, הנך מתבקש לקרוא אותם בקפידה. התקנון הינו הסכם חוקי בין חבר המועדון לבין האתר ומפעיליו.

2.2 בתקנון זה: "המידע" ו/או "התוכן" ו/או "התכנים": כל מידע מכל סוג ומין הכלול באתר לרבות, מידע אישי, כל תוכן מילולי, ויזואלי, קולי וכיוב' לרבות (אך לא רק), כתבות, מאמרים, ידיעות, סקירות, מידע, נתונים, ציורים, איורים, גרפים, תרשימים, פרסומות, חסויות, תמונות, קבצי וידאו, סאונד, שירותי תוכנה וכל מצג ו/או מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא.

2.3 האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש בו, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי של מפעילי האתר ו/או החברה. אין מפעילי האתר ו/או החברה מחויבים להודיע על שינוי בתנאי תקנון זה מראש. מרגע ששינוי כאמור יפורסם באתר הוא יהיה תקף מידית מאותו רגע והלאה ויחייב את חברי המועדון.

2.4 הנך מתבקש לקרוא תקנון זה בקפדנות שכן זכויותיך וחובותיך נקבעים על פיו. בגלישתך באתר ובהזמנת מוצרים דרכו, הנך נותן את הסכמתך ומקבל ללא כל תנאי וסייג את האמור בתקנון זה, לרבות לעניין מדיניות הפרטיות של האתר; כן הנך נותן את הסכמתך כי לא תהא לך ו/או למי מטעמך כל טענה ו/או תביעה כנגד מפעילי האתר ו/או החברה ו/או ישראכרט ו/או מי מטעמם מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויותיהם על פי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון, הינך מתבקש שלא לגלוש באתר ולא לרכוש באמצעותו מוצרים.

2.5 בכל מקרה של סתירה בין האמור בתקנון זה לבין פרסום אחר, יגבר האמור בתקנון זה.

2.6 האתר נועד לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.

3. ביצוע פעולות באתר
3.1 זכאי לבצע פעולה באתר רק מי שהינו חבר המועדון ושהינו בעל כרטיס מועדון בלבד, המשויך למועדון.

3.2 רכישה באתר הינה בכפוף ובהתאם לתנאי הסכם ההתקשרות בין חבר המועדון לבין ישראכרט לעניין הנפקת כרטיס המועדון.

3.3 החברה ו/או מפעילי האתר ו/או ישראכרט שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל הצעת רכישה שנתגלתה ו/או נחשדה בהתאם להחלטת החברה ו/או מי מטעמה ככוזב. מבלי לגרוע מהאמור החברה שומרת על זכותה למצות את כל זכויותיה כנגד מבצע פעולות אסורות כאמור.

3.4 פרטי הפעולה באתר (הצעת הרכישה) ופרטי מבצע הפעולה יועברו, באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן, למחשב עיבוד הנתונים של החברה ו/או מפעילי האתר. מובהר כי רישומי המחשב והנתונים של החברה יהוו ראיה מכרעת לאמור בהם ולחבר המועדון לא תהיה כל טענה ו/או דרישה כנגד כך.

3.5 מובהר כי הליך ביצוע הפעולות באתר מחל רק בביצוע ההזמנה ובאישור ההזמנה, אין המשמעות לכך כי ההצעה התקבלה ואושרה. רק לאחר השלמת הרכישה ואישור הספק הרלוונטי ההצעה תאושר באופן סופי ויועבר לחבר המועדון אישור על ביצוע הרכישה.

3.6 אושרה ההזמנה, תישלח הודעה על אישור הרכישה לכתובת הדואר האלקטרוני של חבר המועדון וכרטיס האשראי יחויב בסכום המכירה לרבות דמי המשלוח (ככל שיחולו).

3.7 מובהר בזאת כי היה וחבר המועדון ביצע רכישה של מוצרים ו/או שירותים באמצעות האתר, מוצרים ו/או שירותים אלו יסופקו באמצעות בית העסק ו/או הספק, בהתאם לנתונים שהזין חבר המועדון, ולפי כל דין.

4. המוצרים והשירותים המוצעים באתר


4.1 בנוסף למידע הנוגע לפעילות המועדון, מציע האתר למכירה מוצרים ושירותים מטעמם של ספקים ובתי עסק שונים. למועדון הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר ו/או לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת. מרגע ששינוי כאמור יפורסם באתר הוא יהיה תקף מיידית מאותו רגע והלאה ויחייב את חברי המועדון.

4.2 ליד המוצרים והשירותים המוצעים למכירה באתר יופיעו, ככל שניתן, פרטיהם, לרבות תיאורם, עלויותיהם, זמני אספקה, דרכי תשלום, הגבלת כמויות ומלאי למכירה, וכן פרטי בית העסק עמו מתבצעת העסקה. המעוניין לבצע רכישה אף מוזמן לפנות לבית העסק הרלוונטי לשם קבלת כל מידע נוסף.

4.3 במועד מילוי פרטי ההזמנה, יש לבחור בדרך האספקה המועדפת (דואר/שליח/איסוף עצמי). מובהר כי אספקת המוצרים תבוצע על ידי בית העסק ובאחריותו המלאה בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר הנרכש, לרבות דמי המשלוח.

4.4 מובהר בזאת כי כל עסקה ו/או קשר לרכישת מוצר ו/או לרכישת שירות ו/או הצעה לרכישה של מוצר ו/או הצעה לרכישה של שירות במסגרת האתר, נעשית בין חבר המועדון לבין בית העסק המציע. החברה ו/או מפעילי האתר ו/או ישראכרט אינם צד להתקשרות ואינם נושאים באחריות כלשהי לעמידת הצדדים בהתחייבויות אשר נטלו על עצמם לרבות לעניין טיב המוצרים, אספקתם, מועד האספקה, ביצוע, עמידות ואיכותם במסגרת העסקה כאמור, למעט לגבי מוצרים ו/או שירותים המוצעים ומאורגנים במישרין על ידי החברה, השייכים לה, ושאינם ניתנים ע"י בית העסק ו/או ספק חיצוני, אם ישנם כאלה.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, השירות לתיקונים בגין מוצרים ו/או שירותים שאליהם מצורפת תעודת אחריות, יינתן על ידי בית העסק המספק את המוצרים ו/או השירותים ובאחריותו הבלעדית.

4.5 בתי העסק מתחייבים כלפי החברה להחזיק מלאי מספיק של המוצרים המוצעים באתר. על אף האמור, בעת ביצוע ההזמנה יתכן ומוצר אינו נמצא במלאי בית העסק. במקרה זה תשלח לחבר המועדון הרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני של חבר המועדון ו/או באמצעות דרך התקשרות חלופית, הכל בהתאם לבחירת בית העסק. להודעה תצורף הצעה לרכישת מוצר חליפי בעל תכונות ומחיר דומים (ככל שלספק מוצר כזה); אם ההצעה החדשה תקובל על ידי הרוכש, יעודכנו פרטי ההזמנה כך שיתייחסו למוצר החילופי. היה והרוכש יחליט שלא לקבל ההצעה החדשה או שלא נתן כל תשובה בתוך 14 ימים ממועד משלוח ההצעה החדשה, תבוטל הרכישה המקורית וחשבון חבר המועדון לא יחויב.

5. ביטול פעולה באתר

5.1 חבר מועדון המבצע באתר פעולה זכאי לבטלה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א - 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו.

5.2 מבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, החברה ו/או מפעילי האתר, שומרים לעצמם את הזכות לבטל כל הצעת רכישה שהוגשה ו/או עסקה באתר - במקרים בהם:

5.2.1 אזל המלאי בבית העסק;
5.2.2 נמצא כי המזמין איננו חבר מועדון;
5.2.3 בהעדר אישור מישראכרט;
5.2.4 בהזנת פרטים שגויים;
5.2.55 מכל סיבה חוקית אחרת.

6. הפסקת פעילות של חבר מועדון

6.1 בכל מקרה של הפרת תקנון האתר (לרבות על דרך מסירת פרטים שגויים) ו/או אם כרטיס המועדון נחסם ו/או בוטל ו/או הוגבל ו/או בכלל מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בחברה, באתר, במפרסמים באתר, בפעילויות שבו ו/או במשתמשים באתר, החברה תהיה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל הודעה מוקדמת למנוע מחבר מועדון את השימוש באתר, לבטל את רישומו באתר ולחסום את גישתו לאתר.

6.2 במקרה הפרה כאמור יפצה ו/או ישפה המפר את מפעילי האתר ו/או ישראכרט ו/או החברה ו/או בית העסק בגין כל הוצאה, תשלום, נזק, הפסד ואבדן רווח שייגרמו להם עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

6.3 במקרה בו חבר מועדון יסיים את תפקידו בחברה, בין על ידי פיטורין, התפטרות ו/או בגין כל סיבה שהיא, למעט פרישה מגמלאות, תופסק פעילותו ו/או פעילות בת זוגתו ו/או פעילות מי שרכש באמצעות כרטיס מועדון בשל זכות העומדת לחבר המועדון, באתר 14 ימים לאחר סיום העסקתו בחברה (להלן: "היום הקובע"), מובהר בזאת כי כל המוצרים שרכש חבר המועדון שפעילותו הופסקה עד היום הקובע יסופקו לו כסדרם (בכפוף לכך שעמד בכל התחייבויותיו בהתאם לתקנון זה).

7. תוכן פרסומי

7.1 כל הפרטים, הנתונים והמידע הנזכרים לגבי המוצרים הנמכרים באמצעות האתר, לרבות תאורם, שמם, המפרט הטכני שלהם, תכונותיהם,, מחירם ומחיר מוצרים אחרים, מובאים על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית.

7.2 תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונה לבין המוצר הנמכר, לרבות הבדלי גוונים.

7.3 מפעילי האתר ו/או החברה ו/או ישראכרט אינם אחראים כלל על כל מידע מסחרי, שיווקי או פרסומי המופיע באתר (להלן: "הפרסומות"). מפעילי האתר אינם בודקים, מוודאים או עורכים את תוכן הפרסומות או אמיתותם. האחריות לפרסומות, לתכניהם ולכל תוצאה שתיגרם מוטלת על כתפי המפרסמים בלבד.

7.4 אין לראות בפרסומות המלצה ו/או עידוד כלשהם מצד מפעילי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם למכירה ולאתר ומפעיליו אין כל אחריות לגביהם ו/או לכל עסקה שתעשה בין חבר המועדון לבין מפרסמי הפרסומות.

7.5 האתר מכיל בתוכו מצביעים וקישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או משאבים ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. מצביעים וקישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה ו/או מתן חסות ו/או המלצה מצד המועדון לעשות בהם שימוש כלשהו.

7.6 האחריות הבלעדית למידע בדבר המוצרים, לפרסומם, למחיר הנדרש עבורם, להתקשרות בין הרוכשים לבין בתי העסק למכירת המוצרים, לאספקתם, לפעולות הכספיות הנוגעות לרכישתם, לאיכותם, לאחריות הניתנת להם, לתקינותם, להתאמתם לצרכי חבר המועדון (ו/או מי מטעמו) ו/או ולכל דבר אחר מכל מין וסוג שהוא הנוגע במישרין ובעקיפין למוצרים ו/או השירותים הנמכרים מוטלת על בתי העסק באופן בלעדי ולמפעילי האתר ו/או החברה ו/או ישראכרט לא יהיו אחראים לכל העניינים האמורים לעיל. ולא תהא לחבר המועדון (ו/או למי מטעמו) והוא מוותר בזאת באופן בלתי חוזר, על כל טענה ו/או תביעה הקשורה, במישרין או בעקיפין עם האמור בסעיף זה כלפי החברה ו/או מפעילי האתר ו-או ישראכרט.

7.7 השימוש בתכנים הוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של חברי המועדון. לא תהיה לחברי המועדון כל תביעה, דרישה או טענה מכל סוג שהוא כלפי האתר, החברה, מפעילי האתר ו/או ישראכרט ו/או מי מטעמם.

8. העלאת מידע ו/או תמונות על ידי חברי המועדון

8.1 במסגרת המועדון יתאפשר לחברי המועדון לבצע פעולות באזור האישי שלהם, לרבות העלאת תמונות ו/או מלל.

8.2 חבר המועדון מצהיר ומתחייב כי התמונות ו/או המלל לא יכילו אמירות גזעניות, פוגעניות, גסות, רמיזות או תכנים מיניים, לשון רע, מידע פרטי או אישי של אדם אחר שאינו חבר המועדון שהעלה התמונה ו/או המלל ו/או כל אמירה שעלולה לפגוע ברגשות אדם ו/או ציבור כלשהו וכי התמונה ו/או המלל לא יכילו כל ביטוי שיש בו כדי להפר זכויות יוצרים, סימן מסחר או כל זכות אחרת של צד שלישי כלשהו, בארץ או בחו"ל (להלן: "תכנים פוגעניים").

8.3 מבלי לגרוע מהאמור בסעיף ‎8.2 לעיל, חבר המועדון מתחייב כי לא יעלה לאתר הצעות העשויות להביך ו/או לפגוע בחברי המועדון ו/או בחברה ו/או במפעילת האתר ושאו בישראכרט ו/או באתר ו/או בכל צד ג' אחר ו/או בקבוצות ו/או בציבור הרחב. מובהר, כי לחברה תהא הזכות להפסיק את השתתפותו במועדון לפי שיקול דעתה הבלעדי, באופן מיידי ו/או בכל שלב, מבלי שתהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות ערעור בקשר לכך.

8.4 בעצם העלאת התמונה והמלל לאתר מקנה חבר המועדון, את מלוא הזכויות בתמונה ובמלל (לרבות זכויות הקניין הרוחני) לחברה ו/או למפעילת האתר ו/או לישראכרט, ובכלל זה מאשר הוא לחברה ו/או למפעילת האתר ו/או לישראכרט לעשות, אם יבחרו בכך, כל שימוש בתמונה ובמלל, לרבות פרסומה ברבים, ולרבות העתקתה, הפצתה, שיווקה, מסירתה לציבור, עיבודה, עריכתה וכל כיוצ"ב, וזאת בכל דרך בה תבחר החברה ו/או מפעילת האתר ו/או ישראכרט, לפי שיקול דעתן הבלעדי, לרבות במסגרת פעילויות יחסי ציבור ו/או קידום מכירות ו/או פרסום של המועדון, והכל - ללא תמורה לחבר המועדון. מובהר, למען הסר ספק, כי למשתתף לא תעמוד כל טענה בכל הקשור בשימוש כאמור בתמונה ו/או בפרטיו האישיים.

8.5 החברה ו/או מפעילת האתר ו/או ישראכרט ו/או מי מטעמם, יהיו רשאים להסיר מהאתר ו/או למנוע העלאה לאתר כל תמונה ו/או מלל בעלות תכנים פוגעניים ו/או מכל טעם אחר אותו יראו לנכון. ולחבר המועדון לא תעמוד כל טענה ו/או תביעה כנגד כך.

9. טעויות בפרטים

9.1 במקרים של טעויות בהקלדת פרטי הצעת הרכישה ו/או פרטי בית העסק, בתיאור המוצר ו/או השירות ו/או תמונתו ו/או מחירו ו/או תנאיי התשלום וכיו"ב ו/או בקבלת נתונים מחבר המועדון, שמורה לחברה ו/או למפעילי האתר הזכות לבטל הצעת הרכישה ו/או עסקה. החברה ו/או מפעילי האתר ו/או ישראכרט לא ישאו באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, למקרים בהם חלו טעויות כאמור. כן החברה ו/או מפעילי האתר ו/או ישראכרט לא ישאו במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטים כלשהם לא נקלטו במערכת ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר ולא יחוב כלפי חברי מועדון שהעסקות עמם בוטלו.

10. שימוש בפרטים

10.1 ידוע לחבר המועדון והוא מסכים כי החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטים שיוזנו על ידו לשם איסוף מידע סטטיסטי הנוגע לשימושש באתר לצורך שיפור מערך השירותים של האתר וכן לצורך פרסום ממוקד או פעילויות מסחריות אחרות. חבר המועדון רשאי לבקש להסירו משירותי הפרסום.

10.2 חבר המועדון מצהיר ומסכים לכך כי מקום בו ביקשה החברה לשמור את המידע שהוזן על ידי חברי המועדון, תעשה השמירה במאגר מידע בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א 1981.

10.3 החברה רשאית לשלוח דואר אלקטרוני לחבר המועדון שזכאי לגלוש באתר, אשר יכלול עדכונים לגבי האתר ו/או מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע זה ישוגר לתיבת הדואר האלקטרוני המשמשת את חברי המועדון כפי שהוזנה על ידי חבר המועדון ו/או מצויה אצל החברה. באם אין ברצון חבר המועדון להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, יוכל, בכל עת, לבטל את ההסכמה בקישור המתאים ולחדול מקבלת המידע המסחרי באמצעות פניה להנהלת האתר ו/או הסרה מרשימת תפוצה ככל שתתאפשר.

10.4 בנוסף, מסכים חבר המועדון כי החברה ו/או מפעילי האתר יעשו כל שימוש חוקי בפרטים שיוזנו על ידו.

10.5 החברה, מפעילי האתר והאתר ישמרו על פרטיות המשתמשים באתר ולא יגלו לגורם שלישי שום מידע פרטי של חבר מועדון שהם נחשפו אליו בדרך כלשהי, למעט במקרים המפורטים להלן, וזאת מבלי לגרוע מזכותם להעביר פרטים לא אישיים אחרים:


10.5.1 בעת שחבר המועדון ירכוש מוצרים באתר; במקרה כזה יועבר המידע הדרוש לצדדים השלישיים לשם השלמת תהליך הרכישה ושמירתת הקשר עם חבר המועדון.

10.5.2 במקרה שחבר המועדון יפר את הוראות תקנון זה או אם יבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות שיש חשש כי הינן מנוגדות לכל דין.

10.5.3 בכל מקרה בו קיים חשש כי חבר המועדון עלול לגרום נזק לגופו ו/או לרכושו שלו ו/או של צד ג' כלשהו.

10.5.4 אם יינתן צו שיפוטי המורה לחברה ו/או למפעילי האתר ו/או לאתר למסור את פרטי חבר המועדון או מידע אודותיו לצד שלישי כלשהו.

10.5.5 בכל מחלוקת או הליכים משפטיים בין חבר המועדון לבין האתר ו/או החברה ו/או מפעילי האתר ו/או ישראכרט ו/או מי מטעמם.

10.5.6 אם פעילות האתר תתבצע במסגרת תאגיד אחר או תמוזג בפעילותו של צד שלישי, החברה תהיה רשאית להעביר לתאגיד זה את המידע אודות חבר המועדון, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפי חברי המועדון את הוראות תקנון זה לעניין מדיניות פרטיות.

10.6 ידוע לחבר המועדון כי האתר יהא רשאי להטמיע במחשבו קבצי תוכן וטקסט (cookies"") המאפשרים לזהות את חבר המועדון בעת הגלישה באתר. במידה וחבר המועדון רוצה להסיר קבצים אלו עליו לפעול על פי ההנחיות המופיעות בדפדפן בו הוא משתמש.

11. שיפוי

חבר המועדון מתחייב לשפות את החברה, האתר, מפעיליו, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם ו/או ישראכרט בגין כל נזק, הפסד, הוצאה שייגרמו להם עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או עקב העלאת תכנים פוגעניים ו/או כל שימוש אחר שיעשה חבר המועדון באתר ו/או בקשר עמו.

12. זכויות יוצרים וקניין רוחני

12.1 זכויות היוצרים והקניין הרוחני על מידע ו/או תוכן באתר הינם של מפעילי האתר ו/או של החברה ו/או של צדדים שלישיים שהעניקו לאתרר הרשאה להשתמש בהם. הזכויות במידע זה מוגנות על-פי חוק.

12.2 אין לשכפל, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לשדר, להעביר, למכור או לעשות איזשהו שימוש מסחרי במידע ו/או תוכן הנמצא באתר אלא אם ניתנה לכך הסכמה מראש ובכתב של מפעילי האתר ו/או של החברה ו/או בעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.

12.3 חל איסור מוחלט על ביצוע קישוריות לאתר, אלא אם נתקבלה הסכמת החברה מראש ובכתב.

12.4 מפעילי האתר ו/או החברה ו/או ישראכרט אינם אחראים לפגיעה או להפרה כלשהי של זכויות יוצרים או קניין רוחני, שנעשתה תוך שימוש באתר או דרך האתר.

12.5 חבר המועדון יפצה את מפעילי האתר ו/או החברה ו/או ישראכרט, או כל גורם צד ג' אחר, בגין כל פגיעה ו/או נזק שייגרם להם עקב הפרת זכויות יוצרים או פגיעה כלשהי בקניין רוחני, שנעשתה באמצעות ו/או בקשר עם האתר ותכניו.

13. תקלות ואבטחת מידע
13.1 אבטחת המידע העובר באתר נעשית באמצעות פרוטוקול האבטחה העולמי SSL. מערכת הצפנת מידע בפרוטוקול SSL דואגת שבעתת ביצוע פעולות רכישה או כל פעולה אחרת הכרוכה בשימוש במידע אישי, תפעיל מערכת האתר שיגרת אבטחה המאבטחת את התקשורת משני הצדדים, הן מצד המזמין והן מצד מערכת האתר. פרוטוקול SSL מצפין את כל הנתונים העוברים והופך אותם לרצף חסר משמעות של סימנים, אותיות ומספרים לכל צופה מהצד. שימוש בטכנולוגיה זו מבטיח מניעת רמאות, שמירת פרטיות ואמינות העברת מידע.

13.2 כל הנתונים האישיים של חברי המועדון נשמרים בצורה מוצפנת במערכת על גבי שרת מאובטח שאינו ניתן לגישה של גולשי אינטרנט.

13.3 יחד עם זאת, תשדורות ומידע אל האתר וממנו עשויות להיות חשופות לגורמים אשר יבקשו לעשות בהן שימוש, ואשר אינם נתונים לשליטת החברה ו/או האתר ו/או מפעילי האתר ו/או ישראכרט. החברה ו/או האתר ו/או מפעילי האתר ו/או ישראכרט, אינם מתחייבים על שמירת סודיות התקשורת ותשדורות המידע מן האתר, אליו ו/או דרכו. העברתו של מידע כלשהו מן האתר, אליו ו/או דרכו מתבצעת על אחריותו הבלעדית של חבר המועדון באתר. מובהר למען הסר ספק, כי החברה והאתר ומפעילי האתר עושים ככל יכולתם על מנת לשמור על רמת אבטחה גבוהה.

13.4 החברה ו/או האתר ו/או מפעילי האתר ו/או ישראכרט, אינו מתחייב שהשירותים הניתנים באתר לא יופרעו, ו/או לא יהיו חשופים לנזקים, קלקולים, תקלות, הפסקות, כשלים בחומרה תוכנה או בקווי התקשורת או ייפגעו מכל סיבה אחרת. החברה ו/או האתר ו/או מפעילי האתר ו/או ישראכרט, לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרמו לחבר המועדון ו/או לרכושו עקב כך וחבר המועדון מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה כלפי האתר בקשר עם כך.

14. שינויים באתר והפסקת פעילות
14.1 מפעילי האתר ו/או החברה יכולים בכל עת לשנות את מבנה האתר ותכניו בהתאם לשיקול דעתם. שינוי זה יכול שיכלול, בין היתר, אתת מראה האתר, עיצובו, הזמינות של שרותיו ובכלל כל שינוי אחר שמפעילי האתר ו/או החברה יראו לנכון לעשותו. שינויים באתר יכול שיעשו גם מבלי ליידע על כך את חברי המועדון.

14.2 מפעילי האתר ו/או החברה יכולים בכל עת להפסיק פעילות כלשהי באתר כרצונם. מפעילי האתר ו/או החברה רשאים להפסיק שירותים ו/או הטבות, למחוק מאגרי מידע ובכלל להפסיק את פעילותו של האתר עצמו והכל כיאות בעיניהם. אין, ולא תהיה, כל זכות מוקנית לכל אדם או יישות באתר או באחת מהאפליקציות של האתר.

15. סמכות שיפוט

על תקנון זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל מחלוקת שתתגלע על-פי התקנון תוכרע אך ורק בבית המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל.